Ramsi ja Päri veemajandusprojekt

PÄRSTI VALLA RAMSI ALEVIKU JA PÄRI KÜLA VEEMAJANDUSPROJEKT

Print

Üldandmed
Projekti nimetus: Pärsti valla Ramsi aleviku ja Päri küla veemajandusprojekt
KIK toetuse taotlemise rahuldamise kuupäev ja otsuse nr: 30.06.2010 nr 1-25/86; muudetud 18.02.2011 nr 1-15/43, 12.06.2012 nr 1-25/108, 14.03.2013 nr 1-25/56
Struktuuritoetuse riikliku registri (SFOS) nr: 2.1.0101.10-0076
Toetuse taotlemise rahuldamise abikõlblikkuse lõpp: 31.07.2013
ÜF toetuse summa: 1 500 030,65 eurot
Toetuse saaja: OÜ Ramsi VK
Toetuse saaja esindaja: Maili Meister
KIKi projektikoordinaator: Aivi Allikmets
Projekti piirkond: Pärsti valla Ramsi alevik ja Päri küla
Toetuse saaja kodulehekülg:
Projekti eesmärk
Projekti eesmärgiks on viia olemasolev Ramsi aleviku ja Päri küla ühisveevarustuse- ja kanalisatsiooniteenus vastavusse kehtivate nõuetega. Projekti elluviimine avaldab otseselt mõju vee kvaliteedile, veevõrgu lekete vähendamisele ja lisavee koguse vähendamisele ühiskanalisatsioonis.Projekti tegevuste elluviimine tagab hiljemalt 2012 aasta lõpuks projekti piirkonnas ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide nõuetekohase toimimise ja reoveepuhastuse ning nõuetele vastava joogivee.
Projekti tegevuste lühikirjeldus
Pärsti valla Ramsi aleviku ja Päri küla veemajandusprojekti käigus rekonstrueeritakse ligikaudu 4 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja umbes 3,7 km joogiveetorustikku, 2 reoveepuhastit, 2 joogiveepumplat, 2 puurkaevu ja
2 II-astme survetõstepumplat ning ehitatakse 1 joogiveetöötlusjaam.Projekti tegevused jagunevad asulate kaupa järgmiselt:Ramsi alevikus rekonstrueeritakse ligikaudu 2,3 km joogiveetorustikku ja umbes 2.65 km kanalisatsioonitorustikku, 1 puurkaevpumpla ning Ramsi aleviku reoveepuhasti;Päri külas rekonstrueeritakse ligikaudu 1,45 km joogiveetorustikku ja umbes 1.36 km kanalisatsioonitorustikku,
1 puurkaevpumpla, kuhu paigaldatakse veetöötlusseadmed ning Päri küla reoveepuhasti.

Pressiteade

Viljandimaa valla veemajandusse investeeriti 2 miljonit eurot

Homme, 1. novembril 2013.a. tähistatakse Pärsti vallas pidulikult veemajanduse projekt valmimist, mis tagab Päri küla ja Ramsi aleviku elanikele kvaliteetse joogivee. Projekti 2,1 miljoni eurosest kogusummast 1,5 miljonit tuli SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.„Kraanist jooksva puhta vee kvaliteet pole märkamata jäänud ühelegi Ramsi ega Päri asula elanikule. Uskumatu on võimalikuks saanud tänu uute süsteemide oskuslikule planeerimisele ja ehitamisele,“ kiitis Pärsti vallavanem Erich Palm saadud tulemust.Üle kolme aasta kestnud projektiga viidi Pärsti vallas ühisveevarustus ja –kanalisatsiooni süsteem vastavusse kehtivate nõuetega. Selleks taastati Päri külas ja Ramsi alevikus kokku ligi 4,7 km kanalisatsioonitorustikku ning 4,8 km joogiveetorustikku.Nii Päri külla kui Ramsi alevikku rajati uued reoveepuhastid ning rekonstrueeriti senised veepumplad. Samuti ehitati Päri külla joogiveetöötlusjaam. Kuna vee ja kanalisatsiooni torustikud paiknevad teede all, siis taastamistöödega said korda ka mõlema asula teed.Projekti viis läbi OÜ Ramsi VK ning ehitustööd teostas OÜ Wesico Project. „Suurimaks väljakutseks oli projektis reoveepumplate käivitamine, mille projekteeris OÜ Keskkond&Partnerid,“ rääkis OÜ Ramsi VK juhataja Maili Meister ning selgitas, et puhastid on projekti kõige olulisemad ehitised. „Kaasaegse tehnoloogiaga reoveepuhastid aitavad Päril ja Ramsil vähendada keskkonareostust ning seetõttu säästa ka kulukate saastetasude arvelt.“Lisaks vee kvaliteedi parandamisele on projekt ka keskkonnasäästlik: vähenevad nii veevõrgu lekked kui ka lisavee kogus ühiskanalisatsioonis.KIK hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist kolmeteistkümne aastaga toetust saanud üle 16 tuhande projekti.ELINA KINK
KIK-i kommunikatsioonijuht

Ramsi ja Päri veemajandusprojekt on lõpetatud.

Euroopa Liidu abiga on rekonstrueeritud nii Ramsi aleviku kui Päri küla kogu veevarustussüsteem. Ehitatud on mõlemasse asulasse uued reoveepuhastid, rekonstrueeritud veepumplad ja ehitatud uued vee- ja kanalisatsioonitrassid. Päri veepumplasse on paigaldatud ka veepuhastusseadmed liigse raua eraldamiseks. Ramsi alevikus on rekonstrueeritud 3123 m veetorustikku ja 2884 m kanalisatsioonitorustikku ja Päri külas 1724 m veetorustikku ja 1808 m kanalisatsioonitorustikku. Lisaks veemajanduse korrastamisele sai uue asfaltkatte suur osa mõlema asula teedest. Kogu projekti maksumus on 2,5 miljonit eurot, millest tuleb tagasi maksta 311,3 tuhat eurot. Projekti elluviimiseks kulus 3, 5 aastat.

018 04 05 12

Projekti meeskonna avakoosolek 04.05.2012

006 04 05 12

Projekti koosolek 04.05.2012

049 09 07 12

Veetorustiku paigaldamine kinnisel meetodil

053 10 08 12

Kanalisatsioonitrassi rajamine Ramsilt puhastisse

126 14 08 12

Kanalisatsioonitrassi ehitamine Ramsil

 

158 27 08 12

Veesõlme monteerimine

 

286 16 11 12

Kaeviku täitmine

298 04 12 12

Päri vana reoveepuhasti lammutamine algas 4.12.2012

873 07 06 13

Päri veepumpla on rekonstrueeritud

 

719 09 04 13

Ramsile uue reoveepuhasti ehitamine 09.04.2013

 

766 08 05 13

Päri veepumpla sisseseade

802 20 05 13

Teede asfalteerimine algas Päril 20.05.2013

 

891 07 06 13

Lisaks uutele torustikele on saanud teed korraliku katte

805 20 05 13